Warunki udziału w szkoleniu na Grudzień 2023

 1. Szkolenie jest bezpłatne i będzie przeprowadzone głównie w języku angielskim.
  Szkolenie składa się dwóch tożsamych sesji tj. sesja II jest powtórzeniem sesji I (wg tego samego planu szkoleń).
 1. Zgłoszenie na szkolenia
 1. Zgłoszenia na szkolenie można dokonać wyłącznie drogą elektroniczną poprzez formularz rejestracyjny podany w linku przez Organizatora.
 2. Wypełnienie formularza i wysłanie zgłoszenia nie jest jednoznaczne z potwierdzeniem udziału w szkoleniach.
 3. Po wypełnieniu formularza, na adres e-mail podany w formularzu, zostanie przekazana automatyczna wiadomość o jego wysłaniu. W przypadku nieotrzymania takiej wiadomości należy sprawdzić folder „spam” lub wypełnić formularz ponownie upewniając się o prawidłowym wpisaniu adresu e-mail.
 4. Formularz rejestracyjny należy wypełnić do dnia: 17.11.2023 do godziny 14:00.
 5. Liczba miejsc w każdej grupie branżowej (mechanicznej, budowlanej, elektrycznej) jest określona na maksymalną liczbę 30 osób. Dostępne miejsca są ograniczone.
 6. W zgłoszeniach nie obowiązuje zasada pierwszeństwa. Wszystkie zgłoszenia zostaną rozpatrzone.
  Obowiązuje selekcja udziału wg ściśle określonych zasad:
  1. w szkoleniu nie mogą wziąć ponownego udziału osoby, które uczestniczyły w pierwszej edycji szkoleń w 2022 r oraz drugiej, w czerwcu 2023 r.
  2. zasada pierwszeństwa dla przedstawicieli firm, które nie miały dotychczas doświadczeń w
   biznesie w sektorze jądrowym i chcą przygotować swoje przedsiębiorstwo do nowych wymagań
  3. zasada potwierdzania uczestnictwa dla jednej osoby z danej firmy
  4. zasada priorytetu wg. pełnionych stanowisk w firmie w układzie rodzajowym:
   1. kadra zarządzająca średniego szczebla polskich przedsiębiorstw odpowiedzialna za wdrożenie, utrzymanie i kontrolę systemów jakości jak np.
    • Pełnomocnicy ds. systemu zarządzania jakością (SZJ),
    • Kierownicy/Dyrektorzy działu jakości, Inżynier jakości,
    • Pozostała kadra przedsiębiorstwa odpowiedzialna za wdrażanie, utrzymanie
     i kontrolę systemów zarządzania (SZJ, QA, QM, inne zagadnienia polityki zarządczej)
    • Audytorzy wewnętrzni,
    • Inspektorzy/specjaliści ds. BHP;
  5. kadra techniczna średniego szczebla bezpośrednio zaangażowana w prace produkcyjne, budowlano-montażowe oraz projektowe w polskich przedsiębiorstwach, jak np.
   • Kierownicy projektu/kontraktu, Kierownicy budowy, Inżynierowie budowy,
   • Dyrektorzy ds. produkcji, Kierownicy ds. produkcji, Inżynierowie ds. produkcji/procesu, Główni technolodzy, Kierownicy ds. technicznych,
   • Główni projektanci, Kierownicy działu konstrukcyjnego, Kierownicy biura projektów, Główni spawalnicy;
  6. kadra zarządzająca średniego i najwyższego szczebla polskich przedsiębiorstw odpowiedzialna za podejmowanie decyzji o charakterze zarządczym, handlowym
   i inwestycyjnym, jak np.
   • Prezesi, Dyrektorzy przedsiębiorstw,
   • Dyrektorzy handlowi,
   • Dyrektorzy pionów przygotowania inwestycji,
  7. inne osoby zaangażowane w przygotowanie i nadzór nad realizacją projektów.
 7. Istnieje możliwość zgłoszenia kilku osób z firmy na różne terminy i grupy docelowe. W tym celu należy wypełnić formularz zgłoszenia osobno dla każdego przedstawiciela firmy.
 8. W przypadku zgłoszenia więcej niż jednego uczestnika i niedostatecznej liczby miejsc dla wszystkich zgłoszonych (po informacji od Organizatora), firma jest zobowiązana do wyznaczenia jednej osoby. Jeśli tego nie zrealizuje Organizator dokona selekcji wg zasad z pkt. 6.
 9. Organizator zastrzega sobie prawo do niepodania przyczyny odrzucenia zgłoszenia, jednak z uwzględnieniem zasad określonych w pkt 6.
 10. Osoby, które nie zostaną zakwalifikowane na I sesję a kwalifikują się do udziału w szkoleniach wg zasad pkt 6. mogą być zapisane na II sesję po wcześniejszym kontakcie ze strony Organizatora. Priorytet uczestnictwa w sesji II mają osoby, które podały ten termin jako termin pierwszego wyboru (zarejestrowały się na ten termin).
 11. Potwierdzenia udziału zostaną wysłane do 5 dni przed rozpoczęciem sesji.
 1. Uczestnictwo w szkoleniach
 1. Uczestnictwo jest możliwe tylko i wyłącznie pod warunkiem otrzymania od Organizatora potwierdzenia rejestracji uczestnictwa.
 2. Szkolenia będą przeprowadzane w języku angielskim przez ekspertów zagranicznych oraz w języku polskim przez ekspertów z Polski.
 3. Warunkiem udziału jest znajomość języka angielskiego w stopniu roboczym. Na salach szkoleniowych będzie dostępna przez cały czas trwania szkoleń asysta językowa opiekuna grupy (nie będzie tłumaczenia symultanicznego czy konsekutywnego).
 4. Osoba z danej firmy kierująca uczestnika na szkolenie będzie zobowiązana do podpisania oświadczenia o delegowaniu na przedmiotowe szkolenie wyłącznie uczestnika posługującego się językiem angielskim w stopniu roboczym. W przypadku, gdy uczestnik będzie osobą zgłaszającą samą siebie zobowiązuje się do podpisania oświadczenia o znajomości języka angielskiego w stopniu roboczym. Stosowny dokument otrzyma drogą elektroniczną od Organizatora wraz z potwierdzeniem udziału.
 5. Warunkiem udziału w szkoleniach jest obecność w każdym dniu szkolenia. Nie ma możliwości udziału w częściach szkolenia np. w wybranych dniach czy godzinach. Uczestnik decydując się na rejestrację na szkolenie jest świadomy, iż jego udział zobowiązuje go do uczestnictwa zgodnie z całym planem szkoleń dla wybranej grupy.
 6. Obecność uczestników na szkoleniu będzie sprawdzana codziennie w dzienniku szkolenia.
 7. Szkolenie jest podzielone na część e-learningową i na część stacjonarną wg dostępnego planu. Warunkiem udziału w szkoleniach stacjonarnych jest udział w części e-learningowej. Każdy potwierdzony uczestnik otrzyma indywidualny link dostępu do platformy e-learningowej, na której dostępne będą pakiety oraz części testowe. Zapoznanie się z pakietami i wypełnienie wszystkich testów jest obligatoryjne i uprawnia do wzięcia udziału w części stacjonarnej szkolenia.
 8. Udział w szkoleniach jest zakończony egzaminem w postaci testu. Uczestnik zapisując się na szkolenia zobowiązany jest do podejścia do egzaminu.
 9. Udział w szkoleniach (zgodnie z pkt. 5) i w egzaminie zakończony jest wydaniem stosownego certyfikatu.
 10. Na koniec szkolenia, w każdej grupie branżowej zostanie rozdana ankieta. Ankieta będzie anonimowa i nieobowiązkowa.
 11. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za dokonane przez siebie zniszczenia w szczególności za zniszczenia na terenie miejsca organizacji szkoleń.
 12. Każdy uczestnik biorący udział w szkoleniu udziela wszelkich praw i wyraża zgodę na utrwalanie, powielanie i rozpowszechnianie jego wizerunku na potrzeby działań promocyjnych i informacyjnych realizowanych przez Organizatora oraz każdego z Partnerów oraz pozostałych podmiotów i instytucji zaangażowanych w organizację szkoleń.
 13. Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji i rejestracji materiałów związanych z przebiegiem szkoleń oraz udostępniania tych materiałów osobom trzecim.
 14. Każdego uczestnika szkolenia obowiązuje kategoryczny zakaz filmowania i robienia zdjęć podczas zajęć.
 1. Rezygnacja ze szkolenia
 1. Uczestnik może wycofać się z udziału w szkoleniu jedynie w formie pisemnej.
 2. Biorąc pod uwagę możliwość udziału osób z listy rezerwowej rezygnację należy przesłać do 7 dni kalendarzowych przed rozpoczęciem każdej sesji.
 3. Rezygnacja w trakcie szkolenia możliwa jest tylko w przypadkach uzasadnionych.
 4. W przypadku braku powiadomienia o rezygnacji zgodnie z pkt 2. lub nieuzasadnionej nieobecności w trakcie szkolenia, informacja o tym fakcie będzie przekazana do Zleceniodawcy niniejszego projektu – Ministerstwa Klimatu i Środowiska a firma zostanie wykluczona z kolejnych wydarzeń czy projektów w zakresie programu jądrowego planowanych w najbliższym okresie dedykowanych polskim przedsiębiorstwom. Dotyczy to również trwałego usunięcia lub nieuwzględnienia danej polskiej firmy w katalogu „Polish industry for nuclear Energy” – kolejnych edycji.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany formy udziału z powodów związanych z sytuacją epidemiczną COVID-19. Uczestnikom nie przysługują z tego tytułu żadne rekompensaty.
 6. W przypadku, gdy szkolenia nie odbędą się z przyczyn niezależnych od Organizatora, lub tzw. „siły wyższej”, Uczestnikowi nie przysługuje prawo do odszkodowania lub do zwrotu jakichkolwiek kosztów usług dodatkowych.
 7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany ekspertów z przyczyn od niego niezależnych, jednak z zachowaniem tożsamych kwalifikacji eksperckich. Uczestnikowi nie przysługuje w takim przypadku prawo do odszkodowania ze strony Organizatora.
 1. Zakwaterowanie i wyżywienie
 1. Miejscem szkoleń jest m.st. Warszawa.
 2. Szczegółowy adres szkoleń zostanie podany uczestnikom, którzy otrzymają potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia.
 3. Organizator nie zapewnia uczestnikom dojazdu do miejsca wydarzenia i zakwaterowania oraz nie pokrywa ich kosztów.
 4. Rezerwacji i opłat za noclegi należy dokonywać indywidualnie. Organizator przekaże stosowne szczegóły kontaktowe zakwalifikowanym uczestnikom.
 5. Bezpłatny udział w każdym dniu szkolenia we wszystkich grupach branżowych obejmuje całodzienną przerwę kawową oraz lunch.

POLSKI PRZEMYSŁ DLA ENERGETYKI JĄDROWEJ 2023

Szkolenia dla polskiego przemysłu pod kątem wykonywania prac dla energetyki jądrowej