Warunki udziału w szkoleniu 2022

 1. Szkolenie jest bezpłatne i będzie przeprowadzone głównie w języku angielskim
 2. Szkolenie składa się dwóch tożsamych sesji tj. sesja II jest powtórzeniem sesji I (wg tego samego planu szkoleń)
 1. Zgłoszenie na szkolenia
 1. Zgłoszenia na szkolenie można dokonać wyłącznie drogą elektroniczną poprzez formularz rejestracyjny podany w linku przez Organizatora.
 2. Wypełnienie formularza i wysłanie zgłoszenia nie jest jednoznaczne z potwierdzeniem udziału w szkoleniach.
 3. Po wypełnieniu formularza, na adres e-mail podany w formularzu, zostanie przekazana automatyczna wiadomość o jego wysłaniu. W przypadku nieotrzymania takiej wiadomości należy sprawdzić folder „spam” lub wypełnić formularz ponownie upewniając się o prawidłowym wpisaniu adresu e-mail.
 4. Formularz rejestracyjny należy wypełnić do dnia:
  • 21.10.2022 w przypadku chęci udziału w sesji I (14.-18.11.2022)
  • 04.11.2022 w przypadku chęci udziału w sesji II (28.11-02.12.2022)
 5. Ilość miejsc w każdej grupie branżowej (metalowej, budowlanej, elektrycznej) jest określona na maksymalną liczbę 30 osób. Nie ma możliwości zwiększenia liczby uczestników – dostępne miejsca są ograniczone.
 6. W zgłoszeniach nie obowiązuje zasada pierwszeństwa. Wszystkie zgłoszenia zostaną rozpatrzone.
  Obowiązuje selekcja udziału wg ściśle określonych zasad:
  1. zasada pierwszeństwa dla przedstawicieli firm, które nie miały dotychczas doświadczeń w
   biznesie w sektorze jądrowym i chcą przygotować swoje przedsiębiorstwo do nowych wymagań
  2. zasada potwierdzania uczestnictwa dla jednej osoby z danej firmy
  3. zasada priorytetu wg. pełnionych stanowisk w firmie w układzie rodzajowym:
   1. kadra zarządzająca średniego szczebla polskich przedsiębiorstw odpowiedzialna za wdrożenie, utrzymanie i kontrolę systemów jakości jak np.
    • Pełnomocnicy ds. systemu zarządzania jakością (SZJ),
    • Kierownicy/Dyrektorzy działu jakości, Inżynier jakości,
    • Pozostała kadra przedsiębiorstwa odpowiedzialna za wdrażanie, utrzymanie
     i kontrolę systemów zarządzania (SZJ, QA, QM, inne zagadnienia polityki zarządczej)
    • Audytorzy wewnętrzni,
    • Inspektorzy/specjaliści ds. BHP;
  4. kadra techniczna średniego szczebla bezpośrednio zaangażowana w prace produkcyjne, budowlano-montażowe oraz projektowe w polskich przedsiębiorstwach, jak np.
   • Kierownicy projektu/kontraktu, Kierownicy budowy, Inżynierowie budowy,
   • Dyrektorzy ds. produkcji, Kierownicy ds. produkcji, Inżynierowie ds. produkcji/procesu, Główni technolodzy, Kierownicy ds. technicznych,
   • Główni projektanci, Kierownicy działu konstrukcyjnego, Kierownicy biura projektów, Główni spawalnicy;
  5. kadra zarządzająca średniego i najwyższego szczebla polskich przedsiębiorstw odpowiedzialna za podejmowanie decyzji o charakterze zarządczym, handlowym
   i inwestycyjnym, jak np.
   • Prezesi, Dyrektorzy przedsiębiorstw,
   • Dyrektorzy handlowi,
   • Dyrektorzy pionów przygotowania inwestycji,
  6. inne osoby zaangażowane w przygotowanie i nadzór nad realizacją projektów.
 7. Istnieje możliwość zgłoszenia kilku osób z firmy na różne terminy i grupy docelowe. W tym celu należy wypełnić formularz zgłoszenia osobno dla każdego przedstawiciela firmy.
 8. W przypadku zgłoszenia więcej niż jednego uczestnika i niedostatecznej liczby miejsc dla wszystkich zgłoszonych (po informacji od Organizatora), firma jest zobowiązana do wyznaczenia jednej osoby. Jeśli tego nie zrealizuje Organizator dokona selekcji wg zasad z pkt. 6.
 9. Organizator zastrzega sobie prawo do niepodania przyczyny odrzucenia zgłoszenia, jednak z uwzględnieniem zasad określonych w pkt 6.
 10. Osoby, które nie zostaną zakwalifikowane na I sesję a kwalifikują się do udziału w szkoleniach wg zasad pkt 6. mogą być zapisane na II sesję po wcześniejszym kontakcie ze strony Organizatora. Priorytet uczestnictwa w sesji II mają osoby, które podały ten termin jako termin pierwszego wyboru (zarejestrowały się na ten termin).
 11. Potwierdzenia udziału zostaną wysłane do 15 dni przed rozpoczęciem każdej sesji.
 1. Uczestnictwo w szkoleniach
 1. Uczestnictwo jest możliwe tylko i wyłącznie pod warunkiem otrzymania od Organizatora potwierdzenia rejestracji uczestnictwa.
 2. Szkolenia będą przeprowadzane w języku angielskim przez ekspertów zagranicznych oraz w języku polskim przez ekspertów z Polski.
 3. Warunkiem udziału jest znajomość języka angielskiego w stopniu roboczym. Na salach szkoleniowych będzie dostępna przez cały czas trwania szkoleń asysta wyspecjalizowanego tłumacza z języka angielskiego na polski i z polskiego na angielski. Jego rola będzie polegała jedynie na pomocy w tłumaczeniu trudnych zagadnień (nie będzie tłumaczenia symultanicznego czy konsekutywnego). Dodatkowo wszystkie prezentacje anglojęzyczne będą dostępne w polskiej i angielskiej wersji drukowanej.
 4. Osoba z danej firmy kierująca uczestnika na szkolenie będzie zobowiązana do podpisania oświadczenia o delegowaniu na przedmiotowe szkolenie wyłącznie uczestnika posługującego się językiem angielskim w stopniu roboczym. W przypadku, gdy uczestnik będzie osobą zgłaszającą samą siebie zobowiązuje się do podpisania oświadczenia o znajomości języka angielskiego w stopniu roboczym. Stosowny dokument otrzyma drogą elektroniczną od Organizatora wraz z potwierdzeniem udziału.
 5. Warunkiem udziału w szkoleniach jest obecność w każdym dniu szkolenia. Nie ma możliwości udziału w częściach szkolenia np. w wybranych dniach czy godzinach. Uczestnik decydując się na rejestrację na szkolenie jest świadomy, iż jego udział zobowiązuje go do uczestnictwa zgodnie z całym planem szkoleń dla wybranej grupy.
 6. Obecność uczestników na szkoleniu będzie sprawdzana codziennie w dzienniku szkolenia.
 7. Szkolenie jest podzielone na część online i na część stacjonarną wg dostępnego planu. Warunkiem udziału w szkoleniach stacjonarnych jest udział w części on-line. Każdy potwierdzony uczestnik otrzyma indywidualny link dostępu do prelekcji online. Obecność jest zatem obowiązkowa i będzie sprawdzona.
 8. Udział w szkoleniach jest zakończony egzaminem w postaci testu. Uczestnik zapisując się na szkolenia zobowiązany jest do podejścia do egzaminu.
 9. Udział w szkoleniach (zgodnie z pkt. 5) i w egzaminie zakończony jest wydaniem stosownego certyfikatu.
 10. Na koniec każdego dnia szkoleniowego, w każdej grupie branżowej zostanie rozdana ankieta. Ankieta będzie anonimowa i nieobowiązkowa.
 11. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za dokonane przez siebie zniszczenia w szczególności za zniszczenia na terenie miejsca organizacji szkoleń.
 12. Każdy uczestnik biorący udział w szkoleniu udziela wszelkich praw i wyraża zgodę na utrwalanie, powielanie i rozpowszechnianie jego wizerunku na potrzeby działań promocyjnych i informacyjnych realizowanych przez Organizatora oraz każdego z Partnerów oraz pozostałych podmiotów i instytucji zaangażowanych w organizację szkoleń.
 13. Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji i rejestracji materiałów związanych z przebiegiem szkoleń oraz udostępniania tych materiałów osobom trzecim.
 14. Każdego uczestnika szkolenia obowiązuje kategoryczny zakaz filmowania i robienia zdjęć podczas zajęć.
 1. Rezygnacja ze szkolenia
 1. Uczestnik może wycofać się z udziału w szkoleniu jedynie w formie pisemnej.
 2. Biorąc pod uwagę możliwość udziału osób z listy rezerwowej rezygnację należy przesłać do siedmiu dni kalendarzowych przed rozpoczęciem każdej sesji.
 3. Rezygnacja w trakcie szkolenia możliwa jest tylko w przypadkach uzasadnionych.
 4. W przypadku braku powiadomienia o rezygnacji zgodnie z pkt 2. lub nieuzasadnionej nieobecności w trakcie szkolenia, informacja o tym fakcie będzie przekazana do Zleceniodawcy niniejszego projektu – Ministerstwa Klimatu i Środowiska a firma zostanie wykluczona z kolejnych wydarzeń czy projektów w zakresie programu jądrowego planowanych w najbliższym okresie dedykowanych polskim przedsiębiorstwom. Dotyczy to również trwałego usunięcia lub nieuzwględnienia danej polskiej firmy w katalogu „Polish industry for nuclear Energy” – kolejnych edycji.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany formy udziału z powodów związanych z sytuacją epidemiczną COVID-19. Uczestnikom nie przysługują z tego tytułu żadne rekompensaty.
 6. W przypadku, gdy szkolenia nie odbędą się z przyczyn niezależnych od Organizatora, lub tzw. „siły wyższej”, Uczestnikowi nie przysługuje prawo do odszkodowania lub do zwrotu jakichkolwiek kosztów usług dodatkowych.
 7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany ekspertów z przyczyn od niego niezależnych, jednak z zachowaniem tożsamych kwalifikacji eksperckich. Uczestnikowi nie przysługuje w takim przypadku prawo do odszkodowania ze strony Organizatora.
 1. Zakwaterowanie i wyżywienie
 1. Miejscem szkoleń jest m.st. Warszawa.
 2. Szczegółowy adres szkoleń zostanie podany uczestnikom, którzy otrzymają potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia.
 3. Organizator nie zapewnia uczestnikom dojazdu do miejsca wydarzenia i zakwaterowania oraz nie pokrywa ich kosztów.
 4. Rezerwacji i opłat za noclegi należy dokonywać indywidualnie. Organizator przekaże stosowne szczegóły kontaktowe zakwalifikowanym uczestnikom.
 5. Bezpłatny udział w każdym dniu szkolenia we wszystkich grupach branżowych obejmuje całodzienną przerwę kawową oraz lunch. Organizator nie zapewnia uczestnikom kolacji i nie pokrywa jej kosztów.

POLSKI PRZEMYSŁ DLA ENERGETYKI JĄDROWEJ

Szkolenia dla polskiego przemysłu pod kątem wykonywania prac dla energetyki jądrowej